Innehållsförteckning

Innehållsförteckning. 2

1.      Syfte. 3

2.     Omfattning. 3

3.     Att titta på järnvägsdata. 3

4.     Navigera i kartan. 4

4.1 Verktyg. 4

4.1.1 Zoomning. 4

4.1.2 Panorering. 4

4.1.3 Zooma kartan till ursprungsskala. 4

4.1.4 Mät i kartan. 5

4.1.5 Välj bakgrundskarta. 5

4.1.6 maximera/minimera kartfönstret. 5

4.2         Visa och dra ihop boxar. 6

5.     Visa järnvägsdata på kartan. 6

5.1          Beskrivning av dataslag. 7

5.2         Information om dataslag. 7

6.     Hjälpmedel och referenser. 8

7.     Versionslogg. 8

 


 

1.   Syfte

Syftet är att beskriva funktionerna i NJDB på webb för att användaren ska lära känna funktionerna i systemet.

2.   Omfattning

Handledningen ska användas av de som använder NJDB på webb, både internt inom Trafikverket och externt. Även allmänheten och de som har behov av att titta på järnvägsdata omfattas.

 

3.   Att titta på järnvägsdata

NJDB på webb är en webbkarttjänst där man kan se information om Sveriges järnvägsnät med tillhörande företeelser.

Man kan välja att se järnvägsnätet med olika egenskaper/attribut, samt olika företeelser anknutna till nätet.

 

Informationen i NJDB på webb uppdateras en gång i veckan.

 


 

4.   Navigera i kartan

 

 När NJDB på webb startas visas en karta över Sverige och Sveriges järnvägsnät utzoomad.

 

4.1 Verktyg

Uppe till vänster i kartan finns verktygslådan man använder för att navigera i kartan. Om man för muspekaren över verktygen visas en beskrivning av verktyget.

4.1.1 Zoomning

Det finns fyra olika alternativ att använda vid zoomning:

·         Med hjälp av zoomverktyget till vänster i kartan kan man zooma både ut och in.

·         Med hjälp av scrollhjulet på musen kan man zooma både ut och in.

·         Genom att dubbelklicka i kartan kan man zooma in, förutsatt att inget annat verktyg är valt som använder dubbelklick.

·         Genom att hålla ner shift-tangenten och rita en rektangel till önskat zoom-område, endast för inzoomning.

4.1.2 Panorering

För att panorera används knappen. Håll ner vänster musknapp och dra kartan åt det håll du vill.

4.1.3 Zooma kartan till ursprungsskala

Knappen  zoomar kartan till ursprunglig skala så att hela Sverige är synligt.

 

4.1.4 Mät i kartan

Genom att välja verktyget ”Mät i kartan”  kan man mäta i kartan. Man avslutar en mätning antingen genom att dubbelklicka, då står avståndet kvar i kartan, eller genom att välja ett annat verktyg.

 

 

4.1.5 Välj bakgrundskarta

Det finns tre olika bakgrundskartor:

-          Lantmäteriets Topowebbkarta, skiktad nedtonad

-          Sverigekarta

-          Ortofoto

 

Default visas Lantmäteriets nedtonade Topowebbkarta. Du byter bakgrundskarta genom att klicka på . Då tänds en lista med tillgängliga kartprodukter.

Lantmäteriets bakgrundskartor har ett generaliserat järnvägsnät. Därför stämmer inte järnvägsnätet från NJDB med bakgrunden i vissa fall.

 

Sverigekarta är en generell bakgrundskarta som används i många system inom Trafikverket.

4.1.6 maximera/minimera kartfönstret

Med knappen maximera/minimera  kan man maximera kartfönstret. Det är bra att använda om man har en liten skärm på sin dator. Vill man ytterligare maximera fönstret kan man via en inställning i sin webbläsare dölja dess menyer och liknande. Det kan variera beroende på typ av webbläsare men är ofta möjligt att göra genom att trycka på tangenten F11. För att växla till verkligen maximalt kartfönster på sin skärm trycker man alltså både på ”Maximera/Minimera” med musen och på F11 på tangentbordet. För att sedan gå tillbaka till normal visning trycker man på F11 och på ”Maximera/Minimera” igen. Det går även att var för sig ha dessa lägen aktiva, beroende på vad man själv tycker är praktiskt.

 

4.2  Visa och dra ihop boxar

Förutom verktygsknapparna i kartan finns det olika boxar som kan öppnas och stängas. Dessa öppnas automatisk i vissa lägen för att göra det tydligt för användaren.

Pilarna som sitter i högra hörnet av olika boxar används för att ”Visa mer”  eller ”Dölja – Dra ihop” information och verktyg som finns i boxarna.

5.   Visa järnvägsdata på kartan

I rutan längst upp till höger i kartbilden finns listor med de dataslag som kan visas i kartan. Man kan dels välja att visa en egenskap på nätet; indelning, eller ett objekt knutet till järnvägsnätet; Objekt.

De dataslag som finns tillgängliga är de som ingår i den Nationella järnvägsdatabasen.

I den övre listan väljer man om man vill kolla på indelningar eller objekt, och i den under listan laddas tillgängliga dataslag.

 

 

”Indelningar” är egenskaper på järnvägsnätet, t ex vem som äger spåren, om det är elektrifierat eller inte, eller vilken spårbredd det är.

”Objekt” är objekt som är knutna till järnvägen, som t.ex. broar, plattformar eller tunnlar.

Man kan bara ha ett dataslag åt gången tänd i kartan.

Vissa företeelser visas bara inom vissa zoomintervall, så man måsta zooma in i kartan innan dataslaget blir synligt. I de fallen står maximala skalan längst ner i rutan med dataslag.

5.1  Beskrivning av dataslag

·         Infrastrukturförvaltare- Den aktör som förvaltar ett järnvägsspår

·         Infrastrukturägare- Den aktör som äger järnvägsspåret

·         Spårbeteckning- gränser, spårnummer, spårväxlar, stoppbockar/spårslut

·         Spårvidd- Bredden mellan rälerna i mm.

·         Elektrifiering- Om ett spår är elektrifierat eller ej. Om det är elektrifierat anges typ av spänning.

·         Trafikeringssystem- Det system som används för att övervaka en viss järnvägssträcka (H, M, R eller S)

·         Lastprofil- Hur stora tågvagnar som kan köras, hur höga och breda de kan vara utan att riskera att utrustning skadas. (GA, GB, GC)

·         Spårets hastighet, STH (A, B och S)- Maximal tillåten hastighet för tåg av typen A, B eller S.

·         Spårväxlar- beteckning, typ, vänster eller högerväxel, början och slut på växel

·         Tunnel- beteckning, längd, tvärsnitt, geografisk placering

·         Kilometertavla- Lägesmarkering efter spåret, kilometrering och geografisk placering

·         Plankorsning- Korsning mellan järnväg och bilväg. Geografisk placering och typ av vägskydd

·         NJDB STAX- Banans bärförmåga uttryckt i största tillåtna axellast samt största tillåtna vikt per meter.

·         Plattform- beteckning, höjd, längd, läge och geografisk placering

·         Huvud/sidospår- Anger vilka spår som är huvudspår och sidospår

·         Spårstatus- planerad, öppen, underhåll upphört, avstängd, rivet och nedlagd

·         Järnvägsbro

5.2  Information om dataslag

Längst upp i rutan för dataslag på kartan finns en i-knapp . Om du vill ha information om det aktuella dataslaget i en plats i kartan klickar du på i-knappen och sedan på önskad plats. Resultatet visas nedanför listorna med dataslag.

Om man väljer att använda i-knappen och klicka på en del av järnvägsnätet utan att man valt en indelning eller objekttyp visas generell information om järnvägsnätet på den punkten. Vill man ha mer information om ett värde kan man klicka på t ex Bandel, om man vill ha mer information om den.

Om man vill ha information om en plats kan man också välja att klicka på en plats utan någon indelning vald och sedan klicka på länken.

 

 

6.   Hjälpmedel och referenser

Mer information om NJDB finns att läsa på http://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/data/nationell-jarnvagsdatabas---njdb/

 

Har du behov av att ladda hem järnvägsdata att använda i ett GIS-verktyg kan du göra det via Lastkajen. http://www.trafikverket.se/tjanster/Oppna_data/Lastkajen/

 

7.   Versionslogg

Fastställd version

Dokumentdatum

Ändring

Namn

Version

1.0

2017-05-29

 

 

Uppdatering inför driftsättning

 

Maria Novén, UHvädf